Privacy Policy

Privacyverklaring Noaber

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@noaber.nu.

 

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via uw woonaccount, via een contactformulier die u plaatst of gegevens die nodig zijn ter uitvoering van de opdracht tot dienstverlening (bemiddelingsopdracht). Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Noaber is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welk doeleinde ze worden gebruikt.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u expliciet toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen (artikel 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens een andere grondslag van toepassing zijn (artikel 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f AVG). Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Noaber. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Het verzenden van onze Wit Magazine, nieuwsbrief en e-mail notificaties
-Het op de hoogte houden van actueel woning/nieuwbouwaanbod
-U te kunnen bellen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
-U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
-U de mogelijkheid te bieden om projecten en woningen als favoriet te markeren
-U de mogelijkheid te bieden om u digitaal in te schrijven op woningen/nieuwbouwprojecten
-U de mogelijkheid te bieden een woning toe te wijzen
-U de mogelijkheid te bieden om uw aankoopproces digitaal te volgen
-Het in kaart brengen van uw interesses
-Het opbouwen van een persoonlijk profiel voor het optimaliseren van de website zodat deze beter aansluit bij uw behoeftes
-Inzicht te krijgen in de algemene ontwikkelingen in de markt
-U zo goed mogelijk van dienst te zijn met betrekking tot de overeengekomen dienstverlening

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.
Voor een overzicht van de verwerkte persoonsgegevens, bewaartermijnen en de verstrekking aan derden, wordt verwezen naar de bijlage.

 

Surf en klikgedrag

Wij verzamelen informatie over uw bezoek aan onze website. Daarbij gaat het in eerste instantie om gegevens die uw browser standaard naar elke website stuurt, die u bezoekt (bijvoorbeeld uw IP-adres). Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s u van onze website bezoekt, op welke koppelingen u klikt, hoe vaak u onze website bezoekt en welke andere handelingen u verricht; oftewel uw surf- en klikgedrag.

Commerciële doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op ‘uitschrijven’ te klikken in de ontvangen e-mail.

Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerst is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Datalekken (Artikel 33,34 AVG)

Van een datalek is sprake wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Als er sprake is van een datalek, zal Noaber zo spoedig mogelijk de juiste maatregelen nemen (waaronder, indien nodig, melding aan AP en betrokkene).

Taxaties en referenties:

Wat zijn de doelen van de verwerkingen van gegevens over referentieobjecten:

 • Opname in taxatierapporten om het object goed te kunnen taxeren. De marktwaarde(n) van het getaxeerde object wordt onderbouwd d.m.v. tenminste 3 unieke referentieobjecten. Dit zijn (zo veel mogelijk) vergelijkbare woningen als het getaxeerde object. Deze referentieobjecten vormen een integraal onderdeel van het taxatierapport.
 • Voldoen aan de toepasselijke regelgeving. In de door Nederlands Register Vastgoed Taxateurs uitgegeven taxatierapportmodellen is de vergelijkingsmethode een standaard onderdeel en referentieobjecten vormen hierin een vast onderdeel.
 • Voor te valideren taxatierapporten geldt ook het door NRVT opgestelde addendum voor validatie-instituten waarin deze de door de taxateur gebruikte referentieobjecten controleren als onderbouwing van de marktwaarde(n).
 • Delen in de NWWI Taxateurs Community. Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) is validatie-instituut voor taxatierapporten en heeft als belangrijk doel het verhogen van de deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie van woningtaxaties. Het NWWI heeft de Taxateurs Community gelanceerd waarin taxatiebedrijven de door hen verzamelde referentieobjecten kunnen delen met andere taxatiebedrijven die bij de Taxateurs Community zijn aangesloten. Op die manier beschikken taxateurs over een ruimere keuze van best mogelijke referentieobjecten en wordt het validatieproces versneld en verbeterd. Uiteindelijk met als bovenliggend doel om te zorgen voor realistische taxaties van de marktwaarde(n) van woningen. Het NWWI is bereikbaar via www.nwwi.nl.

Welke gegevens worden verwerkt:

 • De kenmerken van het referentieobject: een foto van het vooraanzicht van het object, adresgegevens (huisadres, postcode, plaats), woningtype, verkoopprijs, verkoopdatum, binnen hoeveel dagen het object is verkocht, bouwjaar, bruto inhoud, gebruiksoppervlakte wonen, perceeloppervlakte, energielabel en gegevens over bij- /op- of aanbouwen;

Aan wie worden deze gegevens verstrekt (ontvangers):

 • Opdrachtgever(s): consumenten of organisaties die belang hebben bij de uitkomst van de taxatie doordat zij bijv. het getaxeerde object willen kopen of deze willen verbouwen;
 • Geldverstrekker(s) zoals banken en verzekeraars;
 • Woningcorporaties: organisaties die voorafgaand aan de verkoop van een corporatiewoning een taxatierapport opstellen om de verkoopprijs vast te kunnen stellen;
 • Als het taxatiebedrijf deelnemer is bij de NWWI Taxateurs Community: Aan andere bij de NWWI Taxateurs Community deelnemende taxatiebedrijven voor opname in hun taxatierapporten.

Wat is de bewaartermijn van deze gegevens: 2

 • De data van referentieobjecten worden 20 jaar bewaard.
 • Zijn referentieobjecten opgenomen in een taxatierapport dan geldt hiervoor de bewaartermijn van het betreffende taxatierapport.

Wat is de verwerkingsgrond van deze gegevens:

 • Gerechtvaardigd belang van het taxatiebedrijf (AVG artikel 6, lid 1, punt f: ‘De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.’)
 • Gerechtvaardigd belang van het NWWI (AVG artikel 6, lid 1, punt f)

Ten aanzien van de verwerking van referentieobjecten door het taxatiebedrijf

Het doel van het toevoegen van referentieobjecten is om het getaxeerde object goed te kunnen taxeren. Dit is het gerechtvaardigd belang van zowel het taxatiebedrijf als diens opdrachtgever. Het is voor de taxateur noodzakelijk om de waarderingen te onderbouwen met referentieobjecten. Dit blijkt uit de door de taxateurs gebruikte modelrapporten en het voor te valideren rapporten opgestelde addendum voor validatie-instituten. Deze noodzaak blijkt ook uit de huidige praktijk waarin meer dan 99% van de woningtaxaties door taxateurs wordt onderbouwd met referentieobjecten. Ook is er een breder maatschappelijk doel dat wordt gediend: goed vergelijkingsmateriaal levert realistische taxaties op van de marktwaarde(n) van woningen. Het gerechtvaardigd belang is zorgvuldig afgewogen tegen het belang van u als betrokkene (gegevens over een woning zeggen iets over uzelf). De hiervoor genoemde kwaliteitsfunctie weegt hier zwaarder dan het belang van de betrokkenen (zijnde de eigenaren van de referentieobjecten). Dit mede omdat het slechts om een beperkte set aan persoonsgegevens gaat en deze gegevens grotendeels ook via openbare bronnen zijn te achterhalen.

Ten aanzien van het delen van referentieobjecten in de Taxateurs Community

Ons taxatiebedrijf is deelnemer bij de NWWI Taxateurs Community. Voor deze verwerking geldt een aanvulling op de onderbouwing van het gerechtvaardigd belang: De referentieobjecten worden in de Taxateurs Community verzameld en verwerkt om op de volgende manier: Alle referentieobjecten van deelnemende taxatiebedrijven worden samengebracht. Door de ruimere keuze kan men de best mogelijke referentieobjecten verkrijgen om te zorgen voor realistische taxaties van de marktwaarde(n) van de getaxeerde objecten. Ook wordt het validatieproces bij te valideren taxatierapporten verbeterd en versneld. Het doel van het delen van deze referentieobjecten ligt ook in het verlengde van het oorspronkelijke verzameldoel. De grondslag voor deze verwerking is dan ook: het gerechtvaardigd belang van de taxateurs, de opdrachtgevers, het NWWI en het bredere maatschappelijke belang. Ook hier is na zorgvuldige afweging geconcludeerd dat deze belangen prevaleren boven dat van u als betrokkene. Dit mede omdat het slechts om een beperkte set aan persoonsgegevens gaat en deze persoonsgegevens grotendeels ook via openbare bronnen zijn te achterhalen. Het gebruiken van de referentieobjecten binnen de NWWI Taxateurs Community strookt daarom nog steeds met het gerechtvaardigd belang.

Waarborgen

Uw gegevens worden zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften verwerkt. Er zijn voldoende waarborgen getroffen zodat uw gegevens veilig en rechtmatig verwerkt worden. Er is veel aandacht besteed aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. 3 Er zijn afspraken gemaakt tussen het NWWI en ons taxatiebedrijf dat de referentieobjecten uit de NWWI Taxateurs Community ook echt alleen voor dat doel gebruikt kunnen worden. Uw rechten Als betrokkene heeft u het recht om ons taxatiebedrijf en/of het NWWI te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking en ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij met uw toestemming of op grond van een overeenkomst verwerken.

Via Noaber heeft u inzage in uw persoonsgegevens zoals wij deze van u hebben opgeslagen. Daarnaast kunt u bij ons een verzoek indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@noaber.nu. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek om een afspraak te maken.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Noaber - makelaars in wonen en landelijk vastgoed
Neem contact op
close slider